Analýza vybrané didaktické literatury pro předmět výtvarná výchova na základní škole.

Vztah obsahu, formy a historického kontextu jako východisko pro tvorbu nového didaktického materiálu.

Studentský grantový projekt | Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | 2014—2016

Publikační činnost v rámci projektu:

MAKOVSKÝ, Miloš, Dagmar MYŠÁKOVÁ a Eva SVOBODOVÁ, 2016. Analýza vybrané didaktické literatury pro předmět výtvarná výchova na ZŠ. Výtvarná výchova. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 56(1), 11–16. ISSN 1210-3691.

MAKOVSKÝ, Miloš a Zuzana BLAŽKOVÁ. „Myška v krabičce od sýra“ – Vybrané příklady výtvarně-edukativní literatury. KOLEČEK, Michal, ed. Čelem k umění: Kolektivní monografie textů z mezioborových studentských konferencí. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2015, s. 101–107. ISBN 978-80-7414-905-4.


Účast na konferencích v rámci projektu:

22. 11. 2016 | ARS ET EDUCATIO III., PF KU Ružomberok, Slovensko. Příspěvek: Didaktické materiály ve výtvarné výchově. Analýza současné situace v ČR.

1. 2. 2016 | Studentská vědecká konference, UJEP Ústí nad Labem. Příspěvek: Analýza vybrané didaktické literatury pro předmět výtvarná výchova na základní škole. Vztah obsahu, formy a historického kontextu jako východisko pro tvorbu nového didaktického materiálu.

1.–2. 12. 2015 | Konference KVV PdFUP a České sekce INSEA, UP Olomouc. Příspěvek (posterová sekce): Analýza vybrané didaktické literatury pro předmět výtvarná výchova.

12. 9. 2015 | 13th International Conference on Textbooks and Educational Media, Humboldt-Universität zu Berlin, Německo. Příspěvek: Analysis of selected didactic materials for the subject of Art Educationin elementary schools.

2. 2. 2015 | Studentská vědecká konference, UJEP Ústí nad Labem, Příspěvek: Analýza vybrané didaktické literatury pro předmět výtvarná výchova na základní škole. Vztah obsahu, formy a historického kontextu jako východisko pro tvorbu nového didaktického materiálu.

22. 10. 2014 | „Co dělá dnešní umění nesrozumitelné“, FUD UJEP Ústí nad Labem. Příspěvek: „Myška v krabičce od sýra“ – Vybrané příklady výtvarně-edukativní literatury.

Další publikační činnost řešitelského týmu (výběr):

GÉRINGOVÁ, Jitka, Miloš MAKOVSKÝ a Lenka MINAŘÍKOVÁ. Studentský výzkumný projekt „Analýza inspiračních zdrojů a didaktických prostředků pedagoga primárního vzdělávání ve vzdělávacím oboru výtvarná výchova. Návrh aktuálních didaktických prostředků a materiálů v souladu se vzdělávací oblastí RVP Umění a Kultura.“ Výtvarná výchova. 2013, 53(1), 4–6. ISSN 1210-3691.

GÉRINGOVÁ, Jitka, Miloš MAKOVSKÝ a Lenka MINAŘÍKOVÁ. The first part of a student research project „Analysis of inspirational resources and didactic tools of a teacher in primary education in a subject of Art. Proposal of didactic tools and materials following educational field of Art and Culture National Educational Programme.“ Current Trends in Educational Science and Practice III. Užice: Teacher ́s Training Faculty, University of Kragujevac, 2012. ISBN 978-86-6191-012-8.

GÉRINGOVÁ, Jitka a Dagmar MYŠÁKOVÁ. Pracovní sešit pro výtvarné činnosti. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011, 56 s. ISBN 978-80-7435-154-9.

MAKOVSKÝ, Miloš. O knihách ošklivých a pěkných. H_aluze: Literárně-kulturní časopis. 2011, 5. ročník, č. 17, s. 4–7. ISSN 1803-8077.

MYŠÁKOVÁ, Dagmar a Petr ZOUFALÝ. Inspirační zdroje a didaktické materiály pro výtvarnou výchovu na 1. stupni ZŠ. In: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti: Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV. Ústí nad Labem: UJEP, 2013, s. 297-301. ISBN 978-80-7414-601-5.

Prostorová tvorba ve vzdělávacím obsahu předmětu výtvarná výchova v primárním vzdělávání. MYŠÁKOVÁ, Dagmar. BPDP 2013, Výroční cena 2013: katalog k výstavě závěrečných prací studentů Katedry výtvarné kultury. Ústí nad Labem: UJEP, 2013, s. 14. ISBN 978-80-7414-576-6.

GÉRINGOVÁ, Jitka a Dagmar MYŠÁKOVÁ. Umělec jako učitel – učitel jako umělec. Výtvarná výchova. 2015, roč. 55, č. 1. s. 7–11. ISSN 1210-3691.

MYŠÁKOVÁ, Dagmar. Role zprostředkování výtvarného díla v kontextu prezentace současného umění. In: Čelem k umění. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. s. 87–95. ISBN 978-80-7414-905-4.

MYŠÁKOVÁ, Dagmar. Co nedá spát galerijnímu pedagogovi. In: Místo sdílené uměním. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu UJEP, 2014. s. 82–93. ISBN 978-80-7414-787-6.

MYŠÁKOVÁ, Dagmar. Kabinet Miloše Michálka. Ateliér. 2014, roč. 27, č. 6. s. 5. ISSN 1210-5236.